Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Añejo ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tequilakulttuuria ja tuoda esiin tequilatietoutta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää jäsenilleen muutaman kerran vuodessa tasting-tilaisuuksia ja mahdollisuuksien mukaan virkistysmatkoja aiheeseen liittyen.

3. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun päättää vuosikokous.

4. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä täyttämällä hakemuksen yhdistyksen internetsivujen kautta. Jäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Lähtökohtaisesti ainoana kriteerinä jäseneksi hyväksymisestä on, että hakijan on oltava vähintään 18-vuotias.  Hylkäävä päätös on aina lopullinen, muutosoikeus on vain yhdistyksellä itsellä. Hylkääviin päätöksiin ei tarvitse esittää perusteluita.

Yhdistyksellä voi olla jäseniä, joilla on erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia: 

Varsinaisella jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin sekä äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Jäsenen vuosimaksu tulee olla maksettu, jotta edellämainitut oikeudet ovat voimassa. Jäsenmaksu on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.

Kunniajäsen on yleensä yhdistyksen kokouksen kutsuma, yhdistyksen toimintaa ansiokkaasti edistänyt henkilö. Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta, eikä myöskään jäsenmaksuvelvoitetta. Kunniajäsentä ei voida erottaa yhdistyksestä, poislukien tilanne jossa yhdistyksen toiminta loppuu.

Kannatusjäsen on jäsen, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta. Kannatusjäsenet voivat olla luonnollisia henkilöitä tai yhteisöjä. Kannatusjäsenet maksavat vapaaehtoisesti korotettua jäsenmaksua yhdistykselle.

Jäsen on itse velvollinen pitämään yhdistykselle ilmoittamansa sähköpostiosoitteen ajan tasalla.

Jäsenyyden päättyminen voi tapahtua siten, että jäsen itse eroaa, yhdistys erottaa jäsenen, jäsen kuolee tai yhdistys purkautuu tai lakkautetaan. Yhdistyslain mukaan yhdistyksen jäsenellä on oikeus äänestää tilanteessa, jossa käsitellään hänen erottamistaan.

4.1. Yhdistyksen jäsenen oikeuksia 

4.1.1. Oikeus käyttää päätösvaltaa yhdistyksessä 

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus käyttää päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa ja äänestyksissä ja vaikuttaa tällä tavalla yhdistyksen toimintaan (poislukien kunnia- ja kannatusjäsenet, joilla ei ole äänioikeutta). Yhdistyslain mukaan jäsenen oikeus käyttää päätösvaltaa on rajoitettu silloin, kun käsiteltävänä on jäsenen ja yhdistyksen välinen sopimus tai muu asia, jossa jäsenen yksityinen etu on ristiriidassa yhdistyksen kanssa. Tällaista asiaa käsiteltäessä jäsen ei saa äänestää eikä tehdä asiasta päätösehdotuksia. Laissa on erikseen määrätty, että jäsen ei ole esteellinen äänestämään itseään koskevassa erottamisasiassa. 

4.1.2. Oikeus säilyttää yhdenvertaisuus (YhdL 33§) 

Yhdistyksen päätös, joka sisällöltään tai tekotavaltaan loukkaa jäsenten yhdenvertaisuutta, on mitätön.  

4.1.3. Oikeus saada koolle yhdistyksen kokous 

Jäsenellä on oikeus vaatia yhdistyksen sääntömääräinen koollekutsuminen, ellei hallitus ole sitä jostain syystä tehnyt. Jäsenellä on myös oikeus vaatia hallitukselta yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koollekutsumista (vaatimuksen takana tulee olla 1/10 yhdistyksen jäsenistä. 

4.1.4. Oikeus pysyä jäsenenä 

Jäsenellä on oikeus pysyä yhdistyksen jäsenenä, ellei häneen voida soveltaa laissa tai säännöissä mainittuja erottamisperusteita. Lain (YhdL 14 §) mukaan jäsen voidaan erottaa, jos hän: 

• on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut (yleensä ei ole maksanut jäsenmaksua). 

• on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. 

• ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottamisen suorittaa yhdistyksen hallitus. Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta säännöissä määrätyn ajan (YhdL 15 §). Jäsenen erottaminen on kirjattava hallituksen tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. 

4.1.5. Oikeus erota yhdistyksestä milloin haluaa 

Eroaminen tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittävästi (YhdL 13 §). Eroamisen syytä ei tarvitse mainita.

4.1.6. Oikeus tutustua yhdistyksen asiakirjoihin

Yhdistyksen jäsenelle on pyydettäessä varattava tilaisuus tutustua yhdistyksen jäsenluettelotietoihin. Jokaisella jäsenellä on myös oikeus tutustua kaikkien jäsenten nimi- ja kotipaikkatietoihin (YhdL 11 §) sekä kaikkiin hänestä itsestään yhdistyksen jäsenluetteloon tallennettuihin tietoihin (YhdL 11 § ja henkilötietolaki). Jäsenellä on myös oikeus saada nähtäväkseen yhdistyksen kokouksen pöytäkirjat. Jäsenellä ei ole lakisääteistä oikeutta saada nähdäkseen hallituksen tai erilaisten työryhmien kokousten pöytäkirjoja. Yhdistys voi itse päättää, miten avoimia näiden elinten pöytäkirjat ovat.

4.1.7. Oikeus tehdä aloitteita 

Jäsen voi tehdä aloitteita yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi.

4.2. Yhdistyksen jäsenen velvollisuuksia

Oikeuksien lisäksi yhdistyksen jäsenellä on myös velvollisuuksia yhdistystä kohtaan. Jäsenellä on velvollisuus suorittaa yhdistyksen sääntöjen mukaiset maksut, olla vahingoittamatta huomattavasti yhdistystä menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella ja täyttää yhdistyksen säännöissä mahdollisesti määrätyt tehtävät. Jäseneksi liittyminen on vapaaehtoista, ja on muistettava, että liityttyään on sitoutunut edistämään yhdistyksen arvojen mukaista toimintaa. Jäsenellä ei ole lakisääteistä velvollisuutta asettua ehdokkaaksi luottamustehtävään tai vastaanottaa luottamustehtävää. Ehdokkuudesta voi aina kieltäytyä mistä syystä hyvänsä tai mitään syytä ilmoittamatta. On hyvä muistaa, että suostumalla ehdokkaaksi sitoutuu myös hoitamaan tehtävää, jos tulee valituksi. Jos on tietämättään tullut valituksi yhdistyksen luottamustehtävään, sitä ei tarvitse ottaa vastaan.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä 2-8 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Vuosikokouksessa päätetään tilikauden vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköisesti.

10. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.